Pregled empirijskih istraživanja kulture škole – 2019. Vol.68. Broj 2.

Autor: Vlatka Družinec

Vrsta rada: Pregledni rad

Puni tekst – PREUZIMANJE : 2019. Vol.68. Broj 2. – Družinec

Sažetak: Školska kultura je jedan od indikatora kvalitete i organizacijske djelotvornosti ško-le, a obuhvaća vrijednosti, norme, uvjerenja, rituale i tradicije škole. Kvaliteta školske kultu-re utječe na kvalitetu cjelokupnog načina življenja u školi. Cilj rada je prikazati rezultate autorici dostupnih empirijskih istraživanja u Hrvatskoj i svi-jetu s područja kulture škole. Analizom literature sažeti su zaključci znanstvenih radova koji utvrđuju povezanost školske kulture i nekih čimbenika odgojno-obrazovnog rada u školi: obrazovnih postignuća učenika, pojave nasilja u školama i devijantnog ponašanja učenika, dobrobiti za učitelje, međuljudskih odnosa u školi i uloge ravnatelja. S obzirom da je školska kultura pokretač pozitivnih promjena unutar institucije i ima zna-čajan utjecaj na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa, osnovna svrha ovog rada je razmatranje školske kulture kao važnog čimbenika u postizanju kvalitete cjelokupnog života i rada u školi. Prikazom rezultata istraživanja može se zaključiti kako je tek manji broj istra-živanja školske kulture proveden u Hrvatskoj, stoga je potrebno sustavno istraživati kulture hrvatskih škola i poticati pozitivne promjene školske kulture.

Ključne riječi: negativna kultura škole; pozitivna kultura škole; škola; učenik; učitel

Povratak na arhiv