Izdavačka etika

IZDAVAČKA ETIKA ČASOPISA ŠKOLSKI VJESNIK

Izdavačka etika časopisa Školski vjesnik temelji se na dokumentima, preporukama i smjernicama Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE), na preporukama The Publishing Ethics Resource Kit (PERK) te preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Izdavačka etika Školskoga vjesnika odnosi se na prava i obveze svih sudionika u procesu prikupljanja, recenzije i objave radova:

1. Odgovornost Uredništva

Svi radovi prolaze početno vrjednovanje Uredništva koje odlučuje o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje i poslati u recenzijski postupak. Rasa, spol, vjerska pripadnost, etnicitet, državljanstvo, spolna orijentacija ili politička opredijeljenost autora ni na koji način ne uvjetuju vrjednovanje rukopisa. Uredništvo otkriva informacije o pristiglim rukopisima isključivo recenzentima i urednicima.

Uredništvo štiti slobodu znanstvenog izražavanja te vodi računa o znanstvenim, stručnim i profesionalnim potrebama čitatelja, autora i šire javnosti. Uredništvo kontinuirano djeluje u smjeru podizanja razine kvalitete časopisa, što uključuje i jasne procedure u ocjeni radova koji se žele objavljivati. Kako je provjerljivost ključna odrednica znanstvene spoznaje, Uredništvo skrbi o tome da autori u sklopu objavljenih sadržaja članovima znanstvene zajednice osiguraju dostupne metodološke i druge informacije upotrijebljene pri analizi, a koje su nužne za proces provjere objavljenog sadržaja. U vezi s  tim, Uredništvo podržava i prihvaća politiku objavljivanja ispravaka, pojašnjenja ili povlačenja spornih radova objavljenih u časopisu.
U svim slučajevima eventualnoga neetičnoga ili neprofesionalnog djelovanja Uredništvo će žurno reagirati prateći upute i etički postupnik COPE-a. Uredništvo će sve optužbe uzeti u razmatranje, tražiti odgovore i pojašnjenja od autora ili drugih relevantnih dionika. Ako se dokaže neprofesionalno i neetično djelovanje, Uredništvo će u časopisu i/ili preko mrežne stranice časopisa upozoriti na takvo djelovanje kako se ono ne bi ponovilo.

Također, recenzenti su dužni upozoriti na potencijalni sukob interesa koji bi mogao utjecati na objektivno vrjednovanje znanstvenoga rada koji recenziraju. Nikako naime nije prihvatljivo da recenzent bude sudionik istog projekta, mentor ili na drugi način uključen u izradu rada koji se recenzira, te je u skladu s tim Uredništvo razvilo postupke za upravljanje vlastitim sukobom interesa. Glavni urednik izuzima se iz donošenja odluka u slučajevima kada njegovi suradnici objavljuju radove u časopisu, a odluku donosi izvršni urednik ili raniji glavni urednik ako je član Uredništva.

Također, Uredništvo se obvezuje na poštivanje svih zakonskih, podzakonskih i drugih propisa vezanih za zaštitu podataka prikupljenih tijekom istraživačkog procesa, na kojima se temelji znanstveni rad. Uredništvo će se brinuti o tome jesu li autori u istraživačkom procesu slijedili upute o etičkom postupanju te osigurali pristanak nadležnih institucija. Ako se ocijeni potrebnim, Uredništvo može zatražiti od autora da potvrde jesu li dobili pristanak nadležnih institucija ili da pojasne kako su razriješili moguće etičke dileme. Uredništvo će posebno voditi računa o tome da radovi koji su uspješno prošli recenzijski postupak budu objavljeni u primjerenom vremenu, u pravilu u jednome od triju sljedećih brojeva časopisa. To podrazumijeva i činjenicu da će u slučaju promjene Uredništva novo uredništvo poštovati odluke prethodnoga vezano za redoslijed objavljivanja članaka koji su uspješno prošli recenzijski postupak. Informacije o načinu provođenja recenzijskog postupka javno su dostupne na mrežnoj stranici časopisa (http://skolskivjesnik.ffst.unist.hr/).

2. Odgovornost autora

Slanjem rukopisa autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu dijelom ili u cijelosti prethodno objavljeni na drugome jeziku ili u drugoj publikaciji. Autori trebaju osigurati da je svaki rad drugih autora prikladno naveden i/ili citiran. Isključivo su autori odgovorni za potencijalni slučaj plagiranja bez obzira na to je li otkriven tijekom recenzijskoga postupka ili nakon objave rada u časopisu. Autori koji objavljuju rezultate izvornih istraživanja trebaju prikazati točne podatke i objektivno prikazati njihovu važnost. Podatci i metodologija kojom se koriste trebaju biti ispravno navedeni jer lažne tvrdnje predstavljaju neetično ponašanje i nisu prihvatljive. Autorstvo rukopisa odnosi se na one autore koji su radili na izradi članka. Autori trebaju osigurati da su svi suautori vidjeli i odobrili rukopis te pristali na njegovo upućivanje u Školski vjesnik.

Autori su obvezni informirati čitatelje i javnost o izvorima i relevantnim aspektima istraživanja u sklopu kojih su nastali radovi objavljeni u časopisu kako bi se osigurala objektivnost rezultata i interpretacija te otklonili mogući sukobi interesa. Autori trebaju obavijestiti Uredništvo postoji li ikakav sukob interesa tijekom prvotnog slanja rukopisa. Otkriju li netočnosti u već objavljenim radovima, autori su dužni odmah obavijestiti Uredništvo. Ako je moguće, pogreška će biti objavljena, a u protivnom članak će biti povučen.

3. Odgovornost recenzenata

Nakon afirmativne početne evaluacije Uredništva radovi prolaze postupak obostrano anonimne recenzije u kojemu se ne otkrivaju ni identitet autora ni identitet recenzenta. Recenzijski postupak provode najmanje dva recenzenta koji procjenjuju zadovoljava li rad uvriježene akademske standarde struke i standarde časopisa. U slučaju neslaganja recenzenata o kategoriji rada odluku donosi Uredništvo i glavni urednik ili se rad šalje trećemu recenzentu.

Recenzenti pomažu Uredništvu prilikom donošenja uredničke odluke kao i autoru s ciljem poboljšanja kvalitete rukopisa. Recenzenti koji se ne smatraju kompetentnima za recenziju pristiglih rukopisa trebaju odmah obavijestiti Uredništvo koje će kontaktirati drugoga recenzenta. Isti postupak provodi se ako recenzenti obavijeste Uredništvo da neće biti u mogućnosti predati recenziju u predviđenom roku.

Prilikom recenzijskog postupka recenzenti trebaju biti u potpunosti objektivni. Recenzenti moraju istaknuti argumentirane objektivne komentare za iskazano mišljenje, no ne smiju izraziti bilo kakvu osobnu kritiku prema podnesenim rukopisima. Recenzenti trebaju predložiti relevantne izvore podataka koje autor potencijalno nije citirao u radu. Recenzenti su dužni žurno obavijestiti urednika otkriju li preklapanja između rukopisa u procesu recenzije i bilo kojega drugoga objavljenog djela. Recenzenti trebaju postupati s rukopisima koje su dobili na recenziju kao s povjerljivim dokumentima. Recenzentima nije dopušteno da prikazuju i/ili raspravljaju o dostavljenim rukopisima s drugim osobama. Informacijama ili idejama dobivenima recenzijom recenzenti se ne smiju koristiti za osobne interese. Ako su recenzenti u sukobu interesa koji proizlazi zbog konkurentnih odnosa, zajedničke suradnje i/ili drugih odnosa, rad ne smiju prihvatiti za recenziranje.