Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

Školski vjesnik – Vol 65, No. 4, 2016.
30/09/2020
Školski vjesnik – Vol 66, No.1, 2017.
30/09/2020

Školski vjesnik – Vol 65, tematski broj 2016.

1.Self-evaluation of the quality of the learning process at the individual, team and organizational level from the teachers’ perspective

Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja (str.11-21)

Renata Čepić, Sanja Tatalović Vorkapić, Sara Ružić – Izvorni znanstveni članak

2. Project evaluation “classroom of the future” 

Evaluacija projekta „Učionica budućnosti“ (str.23-32)

Antonia Ćurić, Ksenija Rukavina Kovačević, Ena Trgovčić, Vjekoslav Robotić – Izvorni znanstveni članak

3. Students’ attitudes toward classical music and music classes

Stavovi studenata prema umjetničkoj glazbi i glazbenoj nastavi (str.33-47)

Snježana Dobrota – Izvorni znanstveni članak

4. The level of visual and creative development in different primary education programs

Nivo likovno-kreativnog razvoja u različitim programima osnovnoškolskog obrazovanja (str.49-62)

Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Melita Lazar – Izvorni znanstveni članak

5. Literary text as an incentive for the development of economic dimension of civic education in lower classes of primary school

Književno umjetnički tekst kao poticaj u razvoju gospodarske dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja u nižim razredima osnovne škole (str.63-78)

Dijana Dvornik – Izvorni znanstveni članak

6. Extracurricular activitiy “composting” in promotion of education for sustainable development

Izvannastavna aktivnost „kompostiranje“ u promicanju obrazovanja za održivi razvoj (str.79-90)

Vesna Kostović – Vranješ, Mila Bulić, Daniela Novoselić – Izvorni znanstveni članak

7. Of the learning outcomes in the cognitive field of vocal training of masters of primary education in a comparative perspective

Ishodi učenja u kognitivnom području glazbeno-vokalne naobrazbe magistara primarnog obrazovanja u komparativnoj perspektivi (str.91-103)

Marijo Krnić, Mia Kekez – Izvorni znanstveni članak

8. First year students: do they know what internet is? 

Znaju li studenti prve godine što je internet? (str.105-117)

Lada Maleš, Monika Mladenović, Saša Mladenović – Izvorni znanstveni članak

9. Relationship to education of music in the past and present

Odnos prema glazbenom odgoju odgoja nekada i danas (str.119-131)

Albinca Pesek, Tomaž Bratina – Izvorni znanstveni članak

10. Positive orientation in education in pedagogical journals

Pozitivna orijentacija u odgoju u pedagoškim časopisima (str.133-143)

Sanja Simel – Izvorni znanstveni članak

11. The use of puppets in primary school classes and their influence on children’s spontaneous play (str.145-158)

Maja Sveršina Dobravec – Izvorni znanstveni članak

12. Relation between motor abilities and motor skill basic floor shoot (handball) from the official curriculum of physical education for female pupils in fifth grade

Povezanost motoričkih sposobnosti i nastavne teme šut s tla osnovnim načinom (rukomet) kod jedanestogodišnjih učenica (str.159-169)

Lidija Vlahović, Josip Babin, Bojan Babin – Izvorni znanstveni članak

13. Science students perceptions of ion bonding

Predodžbe studenata prirodoslovno-matematičkih fakulteta o ionskoj vezi (str.171-188)

Roko Vladušić, Mia Ožić – Izvorni znanstveni članak

14. Interculturalism in science 

Interkulturalizam u nastavi prirode i društva (str.189-200)

Ines Blažević – Prethodno priopćenje

15. Application of aesthetic transfer method in art teaching – vincent van gogh 

Primjena metode estetskog transfera u nastavi likovne kulture – Vincent van Gogh (str.201-217)

Marija Brajčić, Ana Jujnović – Prethodno priopćenje

16. Influence of combined teaching in the learning of geometry

Utjecaj kombinirane nastave na usvajanje znanja iz geometrije (str.219-232)

Mladen Hraste, Irena Mišurac, Sandra Borović – Prethodno priopćenje

17. Teachers’ reflections on the challenges and barriers for integration of students with disabilities

Promišljanje učitelja o izazovima i barijerama inkluzije učenika s poteškoćama u razvoju (str.233-247)

Jelena Kranjčec Mlinarić, Anamarija Žic Ralić, Natalija Lisak – Prethodno priopćenje

18. Mentoring strategy 

Strategija mentorskog rada (str.249-259)

Anđelka Slavić, Danijela Matić – Prethodno priopćenje

19. Teching methods as a factor of quality in visual arts education

Nastavne metode kao čimbenik kvalitete u nastavi likovne kulture (str.261-273)

Zlata Tomljenović – Prethodno priopćenje

20. Hybrid teaching of topics in computer in elementary school

Hibridno poučavanje nastavnih sadržaja informatike u osnovnoj školi (str.275-285)

Valentina Vidović – Prethodno priopćenje

21. The influence of demographic processes in the organization of primary education in Split-Dalmatia County

Utjecaj demografskih procesa na organizaciju primarnoga obrazovanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji (str.287-300)

Ružica Vuk, Biljana Vranković – Prethodno priopćenje

22. Children’s visual art strategies and types

Likovne strategije i likovni tipovi djece (str.301-311)

Tomaž Zupančić, Dejan Hudoklin – Prethodno priopćenje

23. Materials and aids of teaching in the service of arts in teaching music

Nastavna sredstva i pomagala u službi umjetnosti u nastavi glazbe (str.313-322)

Darko Novosel – Prethodno priopćenje

24. Active learning in a multimodal environment 

Aktivno učenje u multimodalnom okruženju (str.323-334)

Senka Gazibara – Pregledni rad

25. Visual art preferences of junior primary school pupils according to their sociodemographic characteristics and the teachers’ assessment of children’s abilities

Likovne preferencije učenika mlađeg školskog uzrasta s obzirom na sociodemografske značajke i učiteljsku procjenu dječjih sposobnosti (str.335-345)

Dubravka Kuščević – Pregledni rad

26. Encouraging visual art creativity and imagination of children in communication with cultural heritage

Poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva i mašte u komunikaciji s kulturnom baštinom (str.347-356)

Dunja Pivac – Pregledni rad

27. Doll in education

Lutka u odgoju i obrazovanju (str.357-367)

Julija Tomasović – Stručni rad

28. Student’s and Teacher’s Views Towards Introducing Social Network Edmodo to Teaching Process

Stavovi učenika i učitelja prema uvođenju društvene mreže edmodo u nastavu (str.369-379)

Marijana Vrdoljak – Pregledni rad

29. Project-based learning – area of improving the quality of school 

Projektna nastava kao područje unaprjeđenja kvalitete škole (str.381-391)

Ines Visković – Stručni rad

Comments are closed.